draw-string

Samba Braid YAKI
Samba Braid YAKI Samba Braid YAKI Samba Braid YAKI Samba Braid YAKI
Samba Braid YAKI
HIGH TEMP FIBER
Available Colors
SHOWN COLOR : F1B/30

SHOWN COLOR : F1B/30
,1 1
1
, 1B 1B
1B
, 2 2
2
, 4 4
4
, F1B/27 F1B/27
F1B/27
, F1B/30 F1B/30
F1B/30
, F4/27 F4/27
F4/27
, F4/30 F4/30
F4/30
Samba Braid YAKI
Samba Braid YAKI
Samba Braid YAKI
Samba Braid Straight
Samba Braid Straight
Samba Braid Super
Samba Braid Super